dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Công thức toán THPT mien phi,tai lieu Công thức toán THPT mien phi,bai giang Công thức toán THPT mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/10/2013 2:19:29 PM
Filesize: 5.84 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn10/08/2011:
Ngày giảng
12B7
12B8
12B917/08
15/08
15/08


Tiết 1.
ÔN TẬP VỀ DẤU CỦA NHỊ THỨC, TAM THỨC BẬC HAI.
Mục tiêu:
Kiến thức:
Qua bài giảng, học sinh:
- Nhớ lại định lý về dấu của nhị thức.
Nhớ lại định lý về dấu của tam thức bậc hai.
Kỹ năng:
-Vận dụng định lý về dấu của nhị thức, tam thức bậc hai vào việc xét dấu của nhị thức và tam thức bậc hai.
Tư duy, thái độ:
Xây dựng lư duy logíc, biết quy lạ về quen.
Cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận.
Chuẩn bị :
Thực tiễn:
Học sinh đã nắm được lý về dấu của nhị thức, tam thức bậc hai ở lớp 10.
Phương tiện: Hệ thống bài tập và câu hỏi ôn tập.
III. Tiến trình dạy học:
Ổn định tổ chức lớp.
Dạy học bài mới:
Hoạt động 1.
Ôn tập lý thuyết:
Định lý: Cho f(x) = ax+b . Khi đó:
a>0 thì , .
a<0 thì , .
Định lý: Cho tam thức Cho f(x)=ax2+bx+c (a0), =b2-4ac.
Nếu <0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số a, với .
Nếu =0 thì f(x) luôn cùng dấu với hệ số a, trừ khi x =
Nếu >0 thì f(x) cùng dấu với hệ số a khi xx2, trái dấu với hệ số a khi x1Hoạt động 2.
Hệ thống bài tập:
Lập bảng xét dấu của các biểu thức:
a)  b) 
* Giáo viên gợi ý, hướng dẫn học sinh:
a) 
Nhìn vào bảng xét dấu của f(x), ta có: 

b) 
Nhìn vào bảng xét dấu của f(x), ta có: 

2. Xét dấu các tam thức bậc hai sau:
a) f(x)=3x2-2x+1 b) f(x)= -x2+4x-1
c)  d)
* Giáo viên gợi ý, hướng dẫn học sinh:
a) f(x)=3x2-2x+1
Ta có: ; 

b) f(x)= -x2+4x-1
Ta có: a=-1<0; 
Khi đó f(x) có hai nghiệm phân biệt: ; 


c), d): Giải tương tự.
3. Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn luôn dương:
a) f(x)=(m2+2)x2-2(m+1)x+1 b) f(x)=(m+2)x2+2(m+2)x+m+3
* Giáo viên gợi ý, hướng dẫn học sinh:
a) f(x)=(m2+2)x2-2(m+1)x+1
Ta có: 
b) f(x)=(m+2)x2+2(m+2)x+m+3
Ta có: 
Củng cố bài học:
- Giáo viên hệ thống lại hai định lý về dấu của nhị thức, tam thức bậc hai.
- Giáo viên ra bài tập về nhà:
Bài tập về nhà:
Xét dấu của các biểu thức:
a)  b) .
2. Tìm các giá trị của m để mỗi biểu thức sau luôn âm:
a)  b) f(x)= (m-2)x2-2(m-3)x+m-1.

-----------------------------------(((-----------------------------------

Ngày soạn10/08/2011:
Ngày giảng
12B7
12B8
12B918/08
16/08
15/08


Tiết 2.
ÔN TẬP VỀ GIỚI HẠN VÀ ĐẠO HÀM
I. Mục tiêu:
Kiến thức:
Qua bài giảng, học sinh:
- Nhớ lại các quy tắc tính giới hạn của hàm số.
Nhớ lại các quy tắc tính đạo hàm.
Kỹ năng:
-Vận dụng quy tắc tính giới hạn của hàm số và các quy tắc tính đạo hàm vào giải các bài tập tính giới hạn hàm số, tính đạo hàm của một hàm số .
Tư duy, thái độ:
- Xây dựng lư duy logíc, biết quy lạ về